DEEL VIJF

I.             INLEIDING

 

Dit artikel is een vervolg op ons vorige artikel:

 

CLIENT ALERT - RUSSISCHE SANCTIES

 

De gevolgen voor grensoverschrijdende handelstransacties waarbij niet-gesanctioneerde partijen betrokken zijn, en voor de mogelijkheid om zaken te doen

Vierde scenario - Praktische analyse

Het vierde scenario bestaat uit het volgende:

 

Ten vierde, als laatste illustratie: u bent een EU-burger, een inwoner van het VK, en de zaakwaarnemer voor een Russische oligarch die eigendommen en activa (waaronder een belangrijk sportteam) in Engeland bezit.  Er is onderhandeld over en overeenstemming bereikt over de verkoop van activa ter waarde van 1 miljard euro die uw cliënt wettelijk in het VK bezit en die zich fysiek gedeeltelijk in de EU bevinden, met een sluitingsdatum op 1 maart 2022.  Eind februari werd uw cliënt, de oligarch, op de EU-sanctielijst voor het bevriezen van tegoeden geplaatst vanwege zijn nauwe banden met Poetin, maar het Verenigd Koninkrijk heeft nog geen sancties opgelegd - hoewel er wordt gezegd dat het Verenigd Koninkrijk op korte termijn zal handelen om het voorbeeld van de EU te volgen.  Het Verenigd Koninkrijk heeft echter wel sancties opgelegd aan de Russische oligarch Alisher Usmanov (die banden heeft met voetbalclub Everton en een goede vriend is van uw cliënt), en heeft al zijn tegoeden in het Verenigd Koninkrijk bevroren.  Moet u uw cliënt blijven bijstaan om de verkoop van de activa af te ronden en de verkoopprijs van 1 miljard euro te innen?  Wat zijn de juridische risico's voor uw cliënt, voor u en voor de koper als u de verkoop van de activa afsluit? Waar en wanneer verplaatst uw cliënt het geld?  Wat zijn de gevolgen voor uw cliënt en de koper als de verkoop van de activa niet doorgaat?

De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en is ook niet bedoeld als zodanig.  In plaats daarvan zijn deze illustraties en de discussie die volgt bedoeld om de complexiteit te illustreren van de zakelijke en juridische kwesties die nu spelen bij grensoverschrijdende zaken in Europa, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië, nu de Russische sancties van 2022 de ooit rechttoe rechtaan zakelijke transacties tussen Russische

Russische entiteiten en niet-Russische tegenhangers zijn veranderd in allesbehalve eenvoudige juridische navigatiepuzzels met een hoog spelrisico, en om enkele algemene opmerkingen te maken over de daarmee samenhangende juridische kwesties.

 

II.            Vierde scenario

Algemene overwegingen

 

De drempelvragen voor zowel de handelende oligarch als de zaakwaarnemer zijn:

● Welke sancties zijn van toepassing op de overnemende oligarch en de zaakwaarnemer, die zowel een EU-burger als een ingezetene van het VK is, alsmede op de activa van de overnemende oligarch; en

● Welke beperkingen of verboden leggen de toepasselijke sancties op aan de overnemende oligarch, de zaakwaarnemer en de activa in verband met de transactie.

 

1.  Positie van de overdragende oligarch en transacties in activa

De oligarch die de transactie verricht, is onderworpen aan sanctiewetgeving uit de hele wereld - dat wil zeggen, als de activa van de oligarch zich binnen het rechtsgebied van een sanctieland bevinden, zijn de eventuele blokkerings- of handelssancties van dat land van toepassing op de activa.  Ook zal de handelende oligarch rechtstreeks worden beperkt in zijn transacties met de activa, zoals de sanctiewetgeving voorschrijft.

Volgens het sanctierecht is het niet van belang of de oligarch een controlerend belang heeft in de activa, of een begunstigde is van de verkoop van activa, zolang de sancties inzake blokkering en transacties van toepassing zijn.

In dit geval vindt de transactie plaats in het VK en gaat het om de overdracht van delen van de activa van de overdragende oligarch die zich in het rechtsgebied van de EU bevinden.

Omdat de sanctiewetgeving van het VK de activa momenteel niet blokkeert en handel met de overdragende oligarch of de activa niet verbiedt, kan de transactie volgens de wetgeving van het VK dus doorgaan.  Maar de tijd dringt, aangezien de sanctieautoriteiten van het VK hebben aangekondigd dat het VK snel zal overgaan tot het opleggen van blokkerings- en handelssancties aan de overdragende oligarch en zijn tegoeden binnen het rechtsgebied van het VK.

Daarmee is de kous echter niet af, omdat de transactie betrekking heeft op activa die zich binnen de jurisdictie van de EU bevinden, en waarop de EU-sancties inzake blokkering en transacties van toepassing zijn.  Derhalve is de overdracht van deze activa daadwerkelijk geblokkeerd en verbieden de handelssancties de oligarch die de transactie verricht, om met anderen transacties te verrichten met betrekking tot de geblokkeerde activa.  Kortom, elke overdracht van de geblokkeerde activa van de overnemende oligarch op grond van de EU-wetgeving, maar die elders in de wereld wordt geprobeerd, is juridisch nietig. De sanctiewetgeving van de EU is van toepassing op alle transacties met de activa.

 

2. Positie van de zaakwaarnemer

De EU-sanctiewetgeving verbiedt elke EU-burger om zaken te doen met de oligarch die de transactie verricht.  Na BREXIT is de EU-sanctiewetgeving in het VK niet van toepassing op niet-EU-burgers.

De zaakvoerder is echter een EU-burger die krachtens de EU-sanctiewetgeving geen transacties mag verrichten met de activa van de overdragende oligarch.

Aangezien de omgang met de tegoeden van de oligarch tegen wie de transactie is gericht, een van de hoofdverantwoordelijkheden van de zaakwaarnemer is, heeft de zaakwaarnemer het EU-sanctierecht civielrechtelijk en strafrechtelijk geschonden vanaf de datum waarop de EU-sancties tegen de oligarch tegen wie de transactie is gericht, van kracht zijn geworden.

De zaakwaarnemer en de overnemende oligarch zijn derhalve onderworpen aan administratieve, civiele en strafrechtelijke handhavingsprocedures in de EU, die worden ingeleid door de sanctieautoriteiten van de EU, maar worden uitgevoerd via de bevoegde instanties en rechtbanken van de lidstaten.

 

3. Effect op de activa

De tegoeden van de overnemende oligarch binnen het rechtsgebied van het Verenigd Koninkrijk blijven gedeblokkeerd en kunnen worden verhandeld, maar alleen met burgers van landen die geen handelssancties tegen de overnemende oligarch hebben ingesteld.

De tegoeden van de overnemende oligarch binnen het rechtsgebied van de EU of van enig ander land dat blokkerings- of handelssancties heeft opgelegd, zijn geblokkeerd, en mogen bijgevolg wettelijk niet worden overgedragen.

 

4. Gevolgen voor de Transactie

De toepasselijkheid van EU-blokkeringssancties op sommige van de activa die onder de koop-verkoopovereenkomst vallen en de EU-handelssancties die van toepassing zijn op de overdragende oligarch en de zaakwaarnemer, hebben een smet geworpen op de hele transactie.

De typische koop-verkoopovereenkomst (SPA) bevat onder meer verklaringen en garanties, alsook convenanten, betreffende de naleving van de wetgeving, en de bevoegdheid en macht van de verkoper om de SPA aan te gaan en de door de SPA beoogde transacties uit te voeren - met inbegrip van de overdracht van de door de EU geblokkeerde activa.

Alleen al om deze redenen is de overnemende oligarch niet langer in staat om de door de SPA beoogde transactie rechtsgeldig uit te voeren.  Met andere woorden, er kan geen afsluiting plaatsvinden zoals bepaald in de SPA - inclusief geen overdracht van de door de EU geblokkeerde activa.

In een dergelijk geval is het zeker onvermijdelijk dat de koper "de vraag zal stellen" en de overnemende oligarch aansprakelijk zal stellen voor schadevergoeding, op zijn minst volgens de bepalingen van de "ontbindingsclausule" van de SPA.

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *         

 

In ieder geval is het raadzaam en passend dat, zodra men zich realiseert dat sancties van invloed kunnen zijn op de transactie, alle partijen bij de transactie, alsmede de zaakwaarnemer, advies inwinnen bij advocaten die zeer ervaren zijn in de toepasselijke sanctiewetgeving, naast de respectieve transactieadvocaten van de partijen.

 

III.          ESSENTIËLE AANVULLENDE MAATREGELEN OM HET RISICO VAN SANCTIES TE BEPERKEN EN TE VERMIJDEN

Samengevat is het duidelijk dat de recente en aanhoudende oplegging van ongekend ingrijpende en complexe Russische en Wit-Russische sancties ernstige gevolgen heeft voor ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten - zelfs voor ondernemingen die niet onmiddellijk of rechtstreeks met Rusland en Wit-Rusland te maken hebben.

In de huidige omstandigheden moet elk internationaal bedrijf de volgende maatregelen nemen om de risico's van de Russische sancties van 2022 te beperken en te vermijden:

● Het is van essentieel belang dat internationale ondernemingen risicobeoordelingen op bedrijfsniveau uitvoeren om de potentiële en feitelijke risico's en gevolgen van sancties voor alle bedrijfsactiviteiten te bepalen, en dat zij zeer snel risicobeperkende maatregelen nemen.

●In het bijzonder moeten internationale ondernemingen alle betrokkenheid bij aan sancties onderworpen Russische entiteiten en personen met bekwame spoed afbouwen en beëindigen vóór het einde van de zeer korte en spoedig naderende afbouwperioden die door de sanctieautoriteiten in de VS, het VK, de EU en Zwitserland, Canada en Australië zijn vastgesteld.  Zo is het op grond van de VS-sancties tegen bepaalde Russische financiële instellingen toegestaan bepaalde transacties af te wikkelen tegen "12:01 a.m. eastern daylight time, March 24, 2022".

●In het licht van de VS, EU, VK, Canada en andere sanctielanden die sinds 22 februari 2022 meerdere keren per week nieuwe sancties hebben toegevoegd, moeten internationale ondernemingen buitengewoon alert zijn op de nieuwe sancties en onmiddellijk een aanvullende sanctierisicobeoordeling uitvoeren om te bepalen of dergelijke aanvullende sancties op de onderneming van toepassing zijn.

●De Russische sancties van 2022 bevatten zeer weinig algemeen toepasbare regels, zijn complex en vereisen een zeer feitenspecifieke analyse om de impact te bepalen en vervolgens te bepalen wat nodig is voor een bedrijf om in overeenstemming te komen en mogelijk ernstige gevolgen te vermijden.

 

Bekijk onze vorige afleveringen!