In de handelspraktijk komt het regelmatig voor dat de koopprijs van afgenomen goederen uiteindelijk niet wordt betaald. De verkoper is dan vaak geneigd om de koopovereenkomst te ontbinden. Er is echter nog een andere juridische oplossing, die bovendien vaak sterker is dan het enkel ontbinden van de koopovereenkomst. Het gaat hier om het vaak onterecht vergeten recht van reclame van artikel 7:39 BW.

Wat is het recht van reclame?

Het recht van reclame geeft de verkoper de mogelijkheid om in gevallen waarbij de koopprijs niet wordt betaald door de koper de koopovereenkomst te ontbinden en het geleverde terug te vorderen van de koper. Na een ontbinding van de koopovereenkomst wordt de verkoper weer automatisch eigenaar van het geleverde. Met andere woorden: de koper verliest zijn rechten op het geleverde.

Wat zijn de vereisten?

Het inroepen van het recht van reclame dient plaats te vinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wanbetalende koper. De verkoper die niet betaald wordt, dient daarbij wel snel te handelen. Gebruikmaking van dit recht dient namelijk plaats te vinden uiterlijk zes weken nadat de koopprijs betaald diende te worden dan wel binnen 60 dagen nadat het geleverde in het bezit van de koper is gesteld.

Een aanvullend vereiste is dat de wettelijke voorwaarden waaraan een reguliere ontbinding dient te voldoen ook van toepassing zijn op het inroepen van het recht van reclame. Meer specifiek dient voldaan te zijn aan een tekortkoming in de nakoming, in dit geval dus het niet betalen van de koopprijs.

Voordeel ten opzichte van de reguliere ontbinding

In vergelijking met de reguliere ontbinding van een koopovereenkomst kent het recht van reclame een belangrijk voordeel. Na het succesvol inroepen van dit recht wordt de verkoper namelijk automatisch weer eigenaar van het geleverde. Bij een reguliere ontbinding van de koopovereenkomst is dat niet het geval. Bij alleen reguliere ontbinding ontstaat er namelijk slechts een verplichting voor de koper om het geleverde terug te leveren. Bij de nakoming van deze verbintenis kunnen vervolgens allerlei knelpunten ontstaan.

Zo leidt een reguliere ontbinding in het geval dat de koper failliet is gegaan tot een zogenoemde concurrente vordering zonder enige voorrang op vorderingen van bijvoorbeeld pand- en hypotheekhouders en de fiscus. Dergelijke vorderingen worden in de praktijk meestal niet of nauwelijks voldaan. Door gebruik te maken van het recht van reclame kan een verkoper echter direct het geleverde terugvorderen van de curator (de verkoper is immers weer eigenaar) en hij hoeft zich dus niets aan te trekken van het faillissement van de wanbetalende koper.

Advies nodig

Heeft u vragen over het uitoefenen van het recht van reclame? Of heeft u advies nodig? Neem gerust contact op met een van onze advocaten

Auteur: Arsen Mukuchian

Dit blogbericht is geplaatst op 26 februari 2021