Cao-partijen bij de cao-Beroepsgoederenvervoer (TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie) hebben nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens vakantie. Aanleiding hiervoor zijn een aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarin is bepaald dat werknemers in bepaalde gevallen tijdens vakantie recht hebben op toeslagen.

Hoe zat dat ook alweer?

Europese Hof van Justitie

In het Williams/British Airways-arrest van 15 september 2011 heeft het Europese Hof van Justitie (Hof) al geoordeeld dat een werknemer tijdens zijn vakantie niet enkel recht heeft op zijn kale loon, maar ook op bepaalde vergoedingen/toeslagen. In het arrest Lock/British Gas Trading Limited heeft het Hof dit oordeel bevestigd en hier verder invulling aan gegeven. Volgens het Hof mag een werknemer niet in een financieel nadeligere positie komen te verkeren simpelweg door het opnemen van vakantie. Dit zou de werknemer immers kunnen bewegen geen vakantie op te nemen en dat wordt al onwenselijk ervaren.

Over de hoogte van de door te betalen toeslagen heeft het Hof geen uitspraken gedaan. Duidelijk is wel dat als beginsel geldt dat het loon tijdens vakantie moet overeenkomen met het loon dat ontvangen zou zijn als de medewerker niet met vakantie zou gaan. Hierbij kan dan een bepaalde referteperiode worden genomen. Het is aan de nationale rechters om hier verder invulling aan te geven.

Nederlandse rechter

De Nederlandse rechter heeft de lijn van het Hof (uiteraard) overgenomen en in diverse uitspraken bepaald dat toeslagen die ‘intrinsiek’ samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer (waaronder onregelmatigheidstoeslag en overwerktoeslag, maar bijvoorbeeld ook ploegentoeslag, bonussen, provisies en overwerkvergoedingen) ook tijdens vakantie aan de werknemer moeten worden betaald. Hierbij wordt onder andere gekeken of de toeslagen structureel van aard en substantieel zijn en er met de werknemer afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het op vaste basis draaien van onrechtmatige diensten. Over de vraag of toeslagen intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden kan uiteraard gediscussieerd worden, omdat de situatie per bedrijf, functie of zelfs werknemer kan verschillen. Dit geldt ook voor de berekenwijze van de betreffende bedragen.

Cao-partijen Beroepsgoederenvervoer

Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen zijn partijen bij de cao-Beroepsgoederenvervoer met elkaar in overleg getreden om afspraken te maken over welke toeslagen en vergoedingen moeten worden doorbetaald tijdens vakantie. Partijen zijn inmiddels tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

Dit resultaat komt erop neer dat vanaf 1 januari 2019 het gemiddeld geldbedrag aan overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar meetelt bij de berekening van de waarde van een vakantiedag. Welke toeslagen het exact betreft en op welke wijze de waarde van een vakantiedag wordt berekend is uitvoerig toegelicht in het onderhandelingsakkoord dat onder andere te vinden is op de websites van de cao partijen.

Ook over compensatie voor het gemis aan loon over de afgelopen jaren hebben partijen afspraken gemaakt. Werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van € 750,- bruto verdeeld over drie termijnen (op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. De werknemers moeten dan wel afzien van aanspraken met betrekking tot de periode 2014-2018.

Als ook de achterban instemt met het onderhandelingsresultaat, dan wordt de cao Beroepsgoederenvervoer aangepast en zullen de wijzigingen ook worden voorgelegd om algemeen verbindend verklaard te worden. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Advies nodig?

Wolfs Advocaten is u graag van dienst bij alle vragen over de loondoorbetaling tijdens vakantie.