Wet aanpak schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies gewijzigd. Deze wet zorgt ervoor dat de werknemer die onderbetaald wordt, de werkgever hierop kan aanspreken. Wanneer een werknemer van mening is dat hij of zij niet het juiste loon betaald heeft gekregen, kan deze zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen. Wanneer deze werkgever niet binnen een bepaalde tijd adequaat reageert, kan de werknemer echter ook de directe opdrachtgever aansprakelijk stellen. Indien deze ook niet binnen een bepaalde tijd adequaat reageert, kan de werknemer diens opdrachtgever aansprakelijk stellen. Dit kan zo doorgaan tot aan de hoofdopdrachtgever. In sommige gevallen heeft de werknemer zelfs de mogelijkheid direct naar de hoofdopdrachtgever te stappen. Dit brengt mee dat niet meer uitsluitend degene die de werknemer in dienst heeft aansprakelijk is voor betaling van het juiste loon, maar zelfs de gehele keten.

Aansprakelijkheid en onderbetaling

Van iedereen in de keten, opdrachtnemer, opdrachtgever en aannemer, wordt verwacht dat hij of zij die maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om te bevorderen dat de werkgever het aan zijn werknemer verschuldigde loon voldoet. Indien er desalniettemin toch sprake zou zijn van onderbetaling, dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om onderbetaling te voorkomen. Indien hij daar niet in slaagt, is hij naast de werkgever mede aansprakelijk.

Transport- en expeditie-activiteiten

De Wet Aanpak Schijnconstructies is een wet die in 2015 al van kracht is geworden. Echter, met ingang van 1 januari 2017 zal de ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing zijn op transport- en expeditie-activiteiten. Dat betekent dat de werknemer die onderbetaald wordt ook de opdrachtgever kan aanspreken die opdracht heeft gegeven tot het vervoeren of doen vervoeren. Dat kan vergaande consequenties hebben.

Conclusie

Als opdrachtgever bij overeenkomsten tot het vervoeren of doen vervoeren van goederen over de weg is het dus van belang de risico’s van deze wetgeving zover mogelijk te beperken. Indien u behoefte heeft aan informatie omtrent het beperken van de genoemde risico’s, kunt u zich wenden tot John Wolfs.