Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
 

Het kabinet heeft donderdag 25 juni 2020 de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het noodpakket (juni t/m september) gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. In dit blog bespreek ik de meest in het oog springende wijzigingen.

De wijzigingen onder NOW 2.0


Periode tegemoetkoming

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Periode omzetdaling

De bij de subsidieaanvraag te kiezen vier aaneengesloten kalendermaanden waarover de omzetdaling wordt bepaald moet vallen binnen de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Het is aan de werkgever welke vier aaneengesloten kalendermaanden hij binnen de omzetperiode opgeeft bij de subsidieaanvraag. Deze vrije keuze bestaat niet wanneer aan een werkgever subsidie op grond van de eerste tranche subsidieregeling is verleend (NOW 1.0). Hij dient in dat geval de vier aaneengesloten kalendermaanden op te geven die aansluiten op de drie aaneengesloten kalendermaanden die zijn opgegeven voor de omzetberekening van de eerste tranche subsidieverlening

Een werkgever heeft de mogelijkheid te verzoeken om intrekking van een subsidieverlening. Vindt een verzoek tot intrekking van een beschikking tot subsidieverlening plaats op grond van de eerste tranche nog voordat een aanvraag op grond van de NOW 2.0 is ingediend, dan heeft de werkgever de keuze welke aaneengesloten kalendermaanden hij binnen de omzetperiode opgeeft.

Plichten

De volgende plichten zijn erbij gekomen:

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Stimuleer de werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet bij de NOW-aanvraag een verklaring worden afgelegd. Via het crisisprogramma nlwerktdoor.nl kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Wordt voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag ingediend bij UWV? Dan wordt de toegekende subsidie in beginsel verlaagd met 5%. Hierop bestaan uitzonderingen.

Berekening

Het volgende is veranderd in de berekening.

Het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 maanden in plaats van 3 maanden. De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.

UWV gaat uit van de loonsom van maart 2020.

Akkoord voor publicatie

Degene die de NOW aanvraagt, gaat ermee akkoord dat de naam van zijn organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook als voor de eerste aanvraagperiode de NOW is aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag

Als van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag wordt aangevraagd bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doet UWV het volgende:

UWV neemt 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie  ontslag wordt aangevraagd. Dit wordt vermenigvuldigd met 3 (en niet met 4).

Dit bedrag wordt afgetrokken van de definitieve tegemoetkoming die zou zijn verkregen zonder de ontslagaanvragen. Wordt voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag ingediend, dan geldt de hiervoor genoemde 5% regeling.

Betaling

De tegemoetkoming wordt in 2 keer betaald.