English version

 

Na een lang (Europees) wetgevingstraject is op 7 juli 2020 de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet wordt de weg voor het invoeren van het zogenoemde UBO-register vrijgemaakt. Per 27 september 2020 zijn veel Nederlandse vennootschappen en overige juridische entiteiten zoals stichtingen onder bepaalde omstandigheden gehouden een ‘uiteindelijk belanghebbende’ ('Ultimate Beneficial Owner’) te laten registreren. De gedachte achter de registratieverplichting vindt zijn oorsprong in de Wwft-wetgeving en borduurt daarop voort. Het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme is daarbij één van de voornaamste pijlers. Het doel is om inzichtelijk te maken welke personen daadwerkelijk aan de touwtjes trekken bij ondernemingen die in Nederland en Europa actief zijn.

Wie moet worden geregistreerd?

De registratieverplichting heeft telkens betrekking op de natuurlijke persoon die aangemerkt kan worden als uiteindelijk belanghebbende van de vennootschap of juridische entiteit. Er heeft enige tijd onduidelijkheid bestaan over de vraag wie precies aangemerkt kan worden als uiteindelijk belanghebbende. De Nederlandse wetgever heeft evenwel inmiddels besloten dat voor de definitie daarvoor wordt aangesloten bij de omschrijving die is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wwft.

Ter illustratie: bij een besloten vennootschap zal als uiteindelijk belanghebbende in de eerste plaats worden aangemerkt de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in een onderneming houdt, ongeacht of dit direct of indirect gebeurt. Daarnaast is een persoon die op een andere wijze eigenaar is van of zeggenschap heeft in de onderneming aan te merken als uiteindelijk belanghebbende, ongeacht het percentage aan aandelen, stemrechten of eigendomsbelangen. Pas als deze twee definities geen uiteindelijk belanghebbende opleveren, komt het hoger leidinggevend personeel zoals de statutaire bestuurder in aanmerking om te worden geclassificeerd als uiteindelijk belanghebbende.

Welke gegevens worden geregistreerd?

In het register dienen in ieder geval de volgende gegevens van de uiteindelijk belanghebbende te worden opgenomen:

1.     naam;

2.     geboortejaar en geboorteland;

3.     nationaliteit;

4.     land van verblijf;

5.     de aard en de omvang van het economisch belang die door de uiteindelijk belanghebbende in de entiteit wordt gehouden.

Alhoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, zullen bepaalde gegevens die worden geregistreerd in het UBO-register deels openbaar zijn en tegen een vergoeding van slechts €2,50 door eenieder bij de Kamer van Koophandel kunnen worden geraadpleegd. Dit geldt voor de bovenstaande opsomming van gegevens. Andere gegevens zoals het BSN-nummer en volledige adresgegevens zijn niet openbaar en zijn enkel bestemd voor de bevoegde instanties zoals de opsporingsautoriteiten.

Bij de bovenstaande openbaarheid van gegevens speelden aanvankelijk de nodige vragen ten aanzien van de privacywetgeving van de AVG. Hierbij werd met name gedacht aan de registratie die bij de kerkgenootschappen dient plaats te vinden. Onder de AVG vallen gegevens omtrent geloofsovertuiging namelijk in een bijzondere categorie van gevoelige gegevens. Het registreren van een uiteindelijk belanghebbende van een kerkgenootschap zal duiden op een bepaalde geloofsovertuiging. Desalniettemin is uiteindelijk geconcludeerd dat het UBO-register in overeenstemming is met de AVG. Daarbij zal ongetwijfeld onder meer een rol hebben gespeeld dat het niet mogelijk is om in het register op naam van de uiteindelijk belanghebbende te zoeken. In plaats hiervan is de zoekfunctie beperkt tot de naam van de onderneming. 

Gevolgen voor juridische entiteiten

Vanaf 27 september 2020 heeft een juridische entiteit 18 maanden de tijd om te zorgen dat de betreffende uiteindelijk belanghebbende van die entiteit wordt ingeschreven. De Kamer van Koophandel zal bestaande entiteiten aanschrijven en verzoeken over te gaan tot de registratie. Indien na controle door de Kamer van Koophandel blijkt dat een registratie niet conform de wettelijke vereisten heeft plaatsgevonden, zal hiervan een melding kunnen worden gemaakt bij het Bureau Economische Handhaving. Hierna kunnen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgen.

Entiteiten die na 27 september 2020 worden opgericht dienen reeds bij de inschrijving inzichtelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende is. Indien dit niet gebeurt, zal de entiteit niet kunnen worden ingeschreven.

Vragen?

Heeft u vragen over dit blog en het UBO-register? Neem gerust contact op met advocaat Arsen Mukuchian.

Dit blogbericht is geplaatst op 18 september 2020