Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verschillende fasen van het arbeidsproces die een werkgever en een werknemer met elkaar doorlopen: het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, het verlengen, wijzigen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst, de eventuele verplichtingen die tussen partijen (blijven) bestaan nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd door middel van post-contractuele bedingen en alle rechten en plichten die in dit kader een rol spelen.

Daarnaast bestaat er het collectief arbeidsrecht dat betrekking heeft op de bescherming van werknemersbelangen en werkgeversbelangen. De belangen van werknemers worden voornamelijk behartigd door ondernemingsraden en vakbonden, terwijl de belangen van werkgevers veelal worden behartigd door werkgeversverenigingen. Onderhandelingen tussen werknemersvakbonden en werkgeversverenigingen kunnen leiden tot het vastleggen van regels in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) die voor een bepaalde duur van toepassing kan zijn op de individuele arbeidsovereenkomst.

Cruciaal voor uw onderneming

Bij het voeren van een onderneming is het arbeidsrecht niet meer weg te denken. Wolfs Advocaten kent een aantal door de wol(f) geverfde specialisten, ervaren in het adviseren, begeleiden en procederen op het gebied van het arbeidsrecht. In dit kader worden zowel (en vooral) werkgevers als werknemers bijgestaan. Wolfs Advocaten gaat snel, efficiënt en deskundig te werk.

De arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht staat de arbeidsovereenkomst centraal. Wolfs Advocaten adviseert cliënten over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Daarbij stelt Wolfs Advocaten ook zeer regelmatig arbeidsovereenkomsten op. Het is voor de ondernemer vaak moeilijk om in te schatten wat wettelijk gezien wel en niet mag. Bij sommige bedingen is ook enige marge ingebouwd door de wetgever waardoor het zinvol is om dergelijke bedingen te laten opstellen of beoordelen door een advocaat. Denk hierbij aan een relatie- en/of concurrentiebeding. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om op zakelijk vlak contact te houden met klanten en relaties van de vorige werkgever. Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat een werknemer, voor een bepaalde periode, niet dezelfde werkzaamheden uit mag voeren voor een andere werkgever die aan te merken is als concurrent. Wanneer een werkgever een postcontractueel beding wilt opnemen in een arbeidsovereenkomst, dan zal dit op een toelaatbare wijze moeten gebeuren.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. Mijn werknemer werkt niet naar behoren en vertoont ook geen verbetering, wat kan ik doen? Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding? Hoe zit het met de uitbetaling van vakantiedagen?

De wet kent een gesloten ontslagstelsel. Een arbeidsovereenkomst kan slechts op vier in de wet genoemde manieren ten einde komen: (I) van rechtswege, (II) met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst), (III) na opzegging door de werkgever (waaronder begrepen onmiddellijke opzegging op grond van een dringende reden; ontslag op staande voet) of de werknemer en (IV) door middel van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter op verzoek van de werkgever of werknemer. De wet kent daarnaast onder meer verschillende opzegtermijnen en opzegverboden.

Vaststellingovereenkomst

Wolfs Advocaten is een betrouwbare partner in het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten/beëindigingsovereenkomsten, ook in arbeidsrechtelijke situaties.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet hoeft een werkgever geen opzegverboden of opzegtermijnen in acht te nemen. Voor een ontslag op staande voet is een ‘dringende reden’ nodig. Hierbij kan men denken aan diefstal, maar ook aan het verstrekken van valse diploma’s en certificaten (misleiding). Ingeval een werknemer op staande voet wordt ontslagen heeft deze werknemer in de regel geen recht op een transitievergoeding en/of een WW-uitkering.

Alle facetten

U kunt bij ons terecht met vragen over alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder:

Vragen?

Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Bent u werkgever, werknemer of ondernemer en heeft u vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

 

Wolfs Advocaten publiceert ook regelmatig blogs op het gebied van arbeidsrecht.