Gezondheidsrecht

De gezondheidszorg is steeds in beweging. Het is een sector waarin zich veel rechtsvragen voordoen. De vier belangrijkste actoren binnen het gezondheidsrecht zijn de patiënt, de behandelaar (de medisch specialist), de zorgaanbieder (de zorginstelling) en de zorgverzekeraar. Het gezondheidsrecht ziet onder meer op de rechten van de patiënt in relatie tot de behandelaar en de zorgaanbieder en ziet tevens toe op de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg.

Medische specialisten

De relatie tussen de medische specialist en het ziekenhuis wordt beheerst door een arbeidsovereenkomst (medisch specialist in loondienst) of toelatingsovereenkomst (medisch specialist als vrijgevestigde). De toelatingsovereenkomst heeft belangrijke kenmerken van zowel de overeenkomst van opdracht als de arbeidsovereenkomst. De toelatingsovereenkomst is een duurovereenkomst die is gebaseerd op een voortdurende prestatie over een langere periode. De specialist houdt zich dan ook voortdurend bezig met de desbetreffende prestatie: het behandelen van patiënten. Wolfs Advocaten is in staat dergelijke overeenkomsten op te stellen. Tevens heeft Wolfs Advocaten ruime ervaring in de bemiddeling tussen ziekenhuizen en medisch specialisten.

Maatschapsgeschillen

Een huisartsenpraktijk heeft vaak als rechtsvorm de maatschap. Maatschapsgeschillen zijn dan ook aan de orde van de dag. Deze geschillen worden meestal beslecht middels arbitrage of middels een bindend advies. Wolfs Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van maatschapsgeschillen en arbitrage en is dan ook uitstekend in staat om op een juiste wijze te adviseren, procederen en te bemiddelen.

Klachtrecht

De patiënt heeft – naast een eventuele aansprakelijkheidsclaim - ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een zorgaanbieder. Met de inwerkingtreding van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is het hebben van een klachtenfunctionaris voor iedere zorgaanbieder verplicht. De klachtafhandeling moet gericht zijn op bemiddeling. Men probeert er in dit stadium middels een gesprek uit te komen. Komen de patiënt en het ziekenhuis er niet uit dan heeft de patiënt de mogelijkheid om zich te wenden tot de klachtencommissie van de zorgaanbieder (niet verplicht), de onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) aan heeft verbonden en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Wolfs Advocaten kan zowel de patiënt als de medisch specialist vertegenwoordigen in een dergelijke procedure.

Zorgverzekeraars

Nederland heeft een geprivatiseerd zorgstelsel. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder is dan ook van belang voor zowel de consument/verzekerde, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten namelijk overeenkomsten met elkaar. De kern van de overeenkomst betreft altijd de zorg die aan de verzekerde zal worden verleend. De zorg aangeboden door de zorgaanbieder en verleend aan de patiënt wordt over het algemeen (deels) betaald door de zorgverzekeraar.

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is een specialisme waarin kennis over vastgoed en zorg van groot belang is. Door de vastgoedsystematiek is het van belang om te weten of een zorginstelling juridisch gezien als voornaamste doel wonen of zorg heeft. Daarbij assisteert Wolfs Advocaten bij nieuwe afspraken tussen de verhuurder en de zorgaanbieder. Dit is van belang omdat de huurovereenkomsten van zorginstellingen vaak erg uitgebreid zijn. Ook met de aan- en verkoop van zorgvastgoed heeft Wolfs Advocaten ervaring.

Advies en begeleiding

Ook behandelaren hebben vaak behoefte aan juridische ondersteuning. In dit kader speelt niet alleen aansprakelijkheid een rol maar ook juridische documenten als samenwerkingsovereenkomsten en zorgcontracten. Veel medisch specialisten in vrij beroep zijn lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in hun ziekenhuis. Daarnaast kan Wolfs Advocaten u ook adviseren en begeleiden als het bijvoorbeeld gaat om zorgverzekeringen, geschillen met het Zorginstituut Nederland (ZINL) en geschillen binnen een maatschap.

Onze focus

De focus van Wolfs Advocaten ligt ten aanzien van het gezondheidsrecht onder meer op:

  • Rechten en verplichtingen van de patiënt en de arts;
  • Klacht- en tuchtrecht;
  • Contracten tussen medisch specialisten en ziekenhuizen;
  • Samenwerkingsverbanden tussen medisch specialisten;
  • Maatschapsgeschillen;
  • Zorgtoeslag;
  • Geschillen met het Zorginstituut Nederland (ZINL);
  • Zorgvastgoed;
  • Toezicht en governance.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het gezondheidsrecht? Of heeft u advies nodig? Neem gerust contact op met John Wolfs of Lars Kroese.