Ondernemingsrecht

Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Met deze ervaring is Wolfs Advocaten de ideale partner om vraagstukken en problemen die een onderneming parten spelen op te lossen. Wolfs Advocaten denkt met haar cliënten mee, adviseert en procedeert. Het ondernemingsrecht stelt de onderneming centraal en bevat wetten en regels die voor een onderneming van belang zijn.

De onderneming

De juridische dienstverlening van Wolfs Advocaten ziet op alle ondernemingsvormen. Wolfs Advocaten staat zowel bedrijven uit het MKB als grote (internationale) ondernemingen bij. Ook staat Wolfs Advocaten bestuurders, aandeelhouders en vennoten bij. Elke onderneming en elke ondernemer kent zijn eigen problemen. Voor iedere ondernemingsvorm zijn de rechten en plichten anders geregeld. Vraagt u zich af welke ondernemingsvorm het beste past bij uw bedrijfsvoering? Wat is het verschil is tussen een eenmanszaak, een vof en een besloten vennootschap (BV)? Hoe zit het met de winstdeling bij een maatschap? Bent u als vennoot van een vennootschap onder firma (vof) aansprakelijk voor fouten van uw medevennoten? Hoe en wanneer kunt u het beste een BV oprichten? Wolfs Advocaten biedt uitkomst bij dergelijke vraagstukken.

NV en BV

Voor de oprichting van een NV of BV moet u naar de notaris. De notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarin de statuten. In de statuten staan de interne regels en afspraken die gelden binnen de onderneming. Ook is het aan te raden om een aandeelhoudersovereenkomst te laten opstellen, naast de statuten. De aandeelhoudersovereenkomst regelt – naast hetgeen in de statuten daarover is opgenomen - de verhouding tussen de aandeelhouders en vormt samen met de statuten een belangrijke juridische basis voor de gehele onderneming. Wolfs Advocaten heeft de expertise in huis om een dergelijke overeenkomst op te stellen of te beoordelen.

Als uw onderneming eenmaal is opgericht en actief is, begeleidt Wolfs Advocaten de onderneming bij haar dagelijkse bedrijfsvoering en geschillen die zich in dat kader voordoen.. Wolfs Advocaten begeleidt ondernemingen onder meer bij fusies en overnames, herstructurering, geschillen tussen aandeelhouders (bijvoorbeeld de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders) en bij het ontslag van een of meer bestuurders. Soms is er een procedure noodzakelijk om het gewenste resultaat te bereiken. Wolfs Advocaten beschikt over de ervaring en expertise om haar cliënten in dat kader bij te staan.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een belangrijk middel tegen disfunctionerende bestuurders van een NV of BV is de mogelijkheid om hen aan te spreken op grond van de zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan drie vormen van bestuurdersaansprakelijkheid: interne bestuurdersaansprakelijkheid, externe bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Met interne aansprakelijkheid wordt bedoeld: de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de BV of NV. Terwijl met externe aansprakelijkheid wordt gedoeld op de aansprakelijkheid (op grond van een onrechtmatige daad) van een bestuurder van een BV of NV ten opzichte van derden, zoals een klant of een leverancier. Het is belangrijk dat een bestuurder zijn taken naar behoren uitvoert. Wanneer een bestuurder dit niet doet, kan de bestuurder mogelijk aansprakelijk worden gehouden. Wolfs Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mogelijke onderwerpen

Wij helpen u graag

Als ondernemer krijgt u onvermijdelijk te maken met het ondernemingsrecht, waarbij u soms ingewikkelde keuzes moet maken. Wolfs Advocaten kan u hierbij assisteren. Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Heeft u vragen op het gebied van het ondernemingsrecht? Neem gerust contact op met John Wolfs.

Wolfs Advocaten publiceert ook regelmatig blogs op het gebied van ondernemingsrecht.