Algemeen

Wolfs Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht richting de betrokkene van wie Wolfs Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Wolfs Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijk bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen over deze verwerking of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Wolfs Advocaten
Wilhelminasingel 86
6221 BL Maastricht
Tel: +31 (0)43 356 15 70
E-mail: info@wolfsadvocaten.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Wolfs Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het contacteren in de (voor)contractuele fase;
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het adviseren, bemiddelen en verwijzen;
 • het innen van facturen;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het kunnen verbeteren van onze dienstverlening;
 • het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsprocessen;
 • het kunnen uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;
 • het kunnen uitvoeren van werving en selectie (sollicitatie);
 • het waarborgen van haar eigen gerechtvaardigde (rechts)belangen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wolfs Advocaten verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens zoals volledige naam, adres, woonplaats en inschrijving;
 • Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, beroep- en arbeidsverleden en werkprestaties;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, social media-adres;
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, mutaties, afschriften, loongegevens, vermogen en schulden;
 • Medische gegevens, uitsluiten voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en het verlenen van juridische bijstand. Bovendien worden uw medische gegevens uitsluitend verwerkt indien u hiervoor toestemming hebt verleend;
 • Foto-, video- en audiomateriaal.

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op (voormalige) cliënten van Wolfs Advocaten, (voormalige) wederpartijen en andere (potentiële) contractuele relaties. Deze persoonsgegevens heeft Wolfs Advocaten bij u zelf verzameld. Indien Wolfs Advocaten persoonsgegevens over u krijgt via een derde, zal Wolfs Advocaten u daarover informeren.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wolfs Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- Uitvoering van een overeenkomst. Wolfs Advocaten verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënten en anderen die een overeenkomst hebben met Wolfs Advocaten. Wolfs Advocaten kan zonder het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst(en) deze niet of niet naar behoren uitvoeren. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij de werkzaamheden voor u niet of niet goed kunnen uitvoeren.

- Wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt indien Wolfs Advocaten een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.

- Gerechtvaardigd belang. Wolfs Advocaten kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere communicatie. Wolfs Advocaten streeft er bovendien naar haar activiteiten en dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te richten. Hierbij kan het nodig zijn dat uw gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen onze activiteiten en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor kan het vereist zijn om uw gegevens te analyseren en te gebruiken voor informatie- en trainingsdoeleinden. Eveneens is het mogelijk dat Wolfs Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt omdat dat noodzakelijk is om haar (rechtsbelangen) te behartigen. Wolfs Advocaten gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens op basis van deze grondslag en ziet erop toe dat deze niet onnodig vergaand is, uw belangen niet onevenredig schaadt en niet onnodig lang duurt.

- Verkregen toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van uw toestemming. U kunt te allen tijde deze toestemming weigeren en/of na afgifte weer intrekken. Het intrekken van de toestemming zal geen gevolgen hebben op de daaraan voorafgaande verwerking. Het weigeren van toestemming kan onder omstandigheden ertoe leiden dat wij geen uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst met u of uw onderneming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wolfs Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Wolfs Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Wolfs Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Wolfs Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Wolfs Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Wolfs Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Wolfs Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Wolfs Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over toereikende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wolfs Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Hierbij houdt Wolfs Advocaten in de eerste plaats rekening met de wettelijke termijnen die gelden voor de fiscale bewaartermijn van doorgaans zeven jaar. Daarnaast leeft Wolfs Advocaten de bewaartermijnen na die vanuit de wet- en regelgeving op de advocatuur worden voorgeschreven. Wolfs Advocaten houdt een intern overzicht bij van de meest gangbare bewaartermijnen. Indien er ten aanzien van uw persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, streeft Wolfs Advocaten ernaar om de persoonsgegevens na twee jaar te vernietigen, tenzij zij nog een belang kan hebben bij het langer verwerken van uw persoonsgegevens. Dit laatste wordt door Wolfs Advocaten periodiek beoordeeld.

Rechten van betrokkenen

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Wilt u van uw rechten gebruik maken, dan kunt u via onze vermelde contactgegevens contact opnemen met ons. Wij zullen op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wolfs Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Gebruik social media

Op de website van Wolfs Advocaten kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wolfs Advocaten is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via dergelijke derde partijen.

Aanpassing privacy statement

Wolfs Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: http://www.wolfsadvocaten.nl.

Deze privacyverklaring is op 1 september 2018 vastgesteld.